Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Hervorming aan hoofd en ledematen

Hubert Wolf

‘Het is mooi, zich de Romeinse curie voor te stellen als een klein model van de kerk, dat wil zeggen als een “lichaam”, dat er ernstig en dagelijks naar streeft meer levend, gezonder, harmonischer en meer in zichzelf en met Christus verenigd te zijn’. Met warme woorden hernam paus Franciscus bij de Kerstontvangst voor de Romeinse curie op 22 december 2014 de beeldspraak van de apostel Paulus uit het twaalfde hoofdstuk van de eerste Brief aan de Korintiërs: de kerk als het mystieke lichaam van Christus met veel verschillende ledematen. Tot ontzetting van de verzamelde hoogwaardigheidsbekleders volgde echter geen beschouwelijke preek, maar een woedende filippica. De curie zou zijn overgeleverd aan ‘ziektes, stoornissen en gebreken’, luidde de diagnose van de paus, die meteen vijftien van deze ‘curieziektes’ opsomde: van een gebrek aan zelfkritiek tot kille bureaucratie, van schijnheiligheid en gebrek aan humor tot streven naar macht en wereldlijk bezit.

Een dergelijke openlijk naar voren gebrachte fundamentele kritiek van een paus op zijn curie is bijna ongekend in de geschiedenis van de kerk. Alleen in de context van het beginnende schisma van de kerk aan het begin van de zestiende eeuw bestond er een vergelijkbare tekst: ‘We weten, dat er aan deze Heilige Stoel al sinds enige jaren vele gruwelijke misstanden in geestelijke zaken, en uitspattingen tegen de goddelijke geboden bestonden, ja, dat eigenlijk alles geperverteerd is. Dan is het ook geen wonder, dat de ziekte zich heeft uitgebreid van het hoofd naar de ledematen, dat wil zeggen van de paus naar lagere kerkelijke leiders. Wij allen – hogere prelaten en eenvoudige clerici – zijn afgedwaald, iedereen had slechts oog voor zijn eigen weg, en er is al lang niemand meer die het goede doet, zelfs niet één’. Deze zinnen zijn afkomstig van Adrianus VI (1522-1523). Ze vormen het middelpunt van een schuldbekentenis, die hij het in het aanschijn van reformatorische kritiek op paus en curie liet voorlezen op de Rijksdag in Neurenberg in januari 1523. Adrianus beloofde ‘dat wij ons iedere inspanning getroosten, opdat om te beginnen de curie, waarmee alle kwaad begon, wordt hervormd… Daartoe voelen wij ons des te meer verplicht, omdat de hele wereld een dergelijke hervorming hartstochtelijk verlangt’.

...lees verder...